کاراموزی حسابداری شركت برق منطقه اي فارس (ورد)

دسته بندي : فنی » رشته برق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 57 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏1
‏مقدمه :
‏شركت برق منطقه اي فارس با موضوع و هدف توليد نيروي برق ، انتقال ، توزيع و خريد و فروش آن بطور عمده و جزئي در منطقه تأسيس گرديده است . اين اهداف در حال حاضر در چارچوب اساسنامه و دستورالعمل ها و بخشنامه هاي وزارت نيرو از يك سو و از سوي ديگر سازمانهاي مديريت و برنامه ريزي و ديوان محاسبات عمومي و قانون و مقررات وزارت دارائي و سازمان تأمين اجتماعي و غيرو واقع گرديده است .
‏امور مالي و ذيحسابي در نهايت دفاتر ترازنامه و صورت هاي مالي كه نتيجه كليه عملكردها و فعاليتهاي واحدهاي مختلف شركت برق و شركتهاي وابسته مي باشد از جايگاه ويژه اي برخوردار است ومستلزم بررسي عميق و همه جانبه مي باشد .
‏لذا وقتي كه سيستم حسابداري مطلوب در شركت مطرح مي نمائيم منظور سيستم منحصرا‏ً‏ جهت امور مالي و ذيحسابي نمي باشد چون چگونگي عملكردها و گردش كارهاي ديگر واحدها و معاونت هائي كه در سطح شركت وجود دارند و همچنين سيستم وضع شده حاكم بر كل كار نيز ارتباط تنگاتنگ با چگونگي سيستم و نتايج و پيامدهاي آن دارد و كلاَ حسابداري كه يكي از ابزارهاي كارآمد در خدمت پيشرقتهاي تكنولوژي و توسعه قراردارد يكي از الزامات و در عين حال پيامدهاي حسابداري توسعه وظايف و نقش حسابداري در اداره امور واحدهاي مختلف بوده است زيرا كه مديريت صحيح و كارآمد امروزين بدون استفاده از دانش حسابداري و بدون اتكا و استناد مداوم بر اطلاعات مالي نا ممكن و يا لااقل كم حاصل است و اين به نوبه خود حسابداري را از نقش سنتي خود كه به ثبت و گزارش رويداد و فعاليت هاي مالي بوده به مبناي اساسي در تصميم گيري ارتقا داده است .
‏براي رسيدن به هدف مطلوب مواردي را ياد آور مي شويم علاوه بر تقسيم كار و طبقه بندي وظائف و سازمان دهي مناسب كه بايستي به شكل منطقي و كارآمد باشد هماهنگ كردن عمليات واحد هاي مختلف به منظور تحقيق هدف هاي مشترك دستگاه به قدري مهم است كه هماهنگي كامل بدون در نظر گرفتن تأثير متقابل عمليات يك واحد درفعاليت هاي واحدهاي ديگر امكان نخواهد داشت و اين هماهنگي بايستي به صورت يك جريان مداوم صورت پذيرد‏ .
‏تاريخچه شركت برق منطقه اي فارس
‏ ‏در سال 1303 اولين واحد توليدي توسط يك دستگاه مولد برق 30 كيلو واتي خصوصي فقط روشنائي منازل و معابر اطراف خيابانهاي داريوش و زند را تأمين مي نمود .
‏2
‏ در سال 1305 توسط دو دستگاه مولد برق 87 كيلو واتي خصوصي برق قسمتي از خيابانهاي زند ، چهارراه مشير ، شهرداري و منازل تعدادي از مسئولين سرشناس و تجار را تأمين مي نمود .
‏ ‏متعاقباَ توسط 5 دستگاه مولد برق ( مجموعاَ بقدرت 1710 كيلو وات ) كه در خيابان چراغ برق سابق ( خيابان سعدي فعلي ) نصب گرديد روشنايي خيابانها و منازل شهر را تغذيه مي نمود .
‏ در سال 1310 اولين كارخانه ريسندگي جنب ‏چراق برق تأسيس و با استفاده از انرژي الكتريكي شروع به كار كرد .
‏ در سال 1332 اولين مؤسسه مستقل در صنعت برق بنام ‏«‏ بنگاه برق شيراز ‏»‏ در محل ساختمان مركزي قديم شركت برق ( سه راه برق ) زير نظر شهرداري مسئوليت تأمين برق شهر را بعهده گرفت كه با توسعه نيروگاه ديزلي مزبور 6 دستگاه مولد برق جمعاَ بقدرت 10 مگا وات در محل فوق نصب و به بهره برداري رسيد .
‏ در سال 1343 اولين توربين گازي نيروگاه قديم شيراز واقع در بلوار مدرس بقدرت 12 مگاوات مورد بهره برداري قرار گرفت و با توسعه نيروگاه ظرفيت نهائي آن با 8 واحد توربين گازي جمعاَ به 195 مگا وات رسيد .
‏در تاريخ 21/2/1345 بنگاه برق شيراز به صورت شركت سهامي برق منطقه اي فارس زير نظر وزارت آب و برق كشور فعاليت خود را آغاز كرد .
‏شبكه برق منطقه اي فارس در تاريخ 1/3/1365 از طريق خط 400 كيلو ولت ( اميديه _ شيراز ) و در تاريخ 3/9/1365 از طريق خط 400 كيلوولت ( شيراز _ سيرجان ) و متعاقباَ از طريق خط 230 كيلوولت ( شيراز _ دوگنبدان ) به شبكه انتقال سراسري منصل گرديد.
‏در مهرماه 1373 اولين واحد گازي نيروگاه سيكل تركيبي كازرون بقدرت 128 مگاوات مورد بهره برداري واقع شد . اكنون مجموع ظرفيت نصب شده اين نيروگاه با سه واحد گازي برابر با 415 مگاوات مي باشد .
‏در تاريخ 21/2/1374 اولين واحد گازي نيروگاه 1000 مگاواتي سيكل تركيبي بزرگ فارس بقدرت 4/123 مگاوات مورد بهره برداري قرارگرفت . درحال حاضر ظرفيت نصب شده اين نيروگاه با 6 واحد گازي و يك واحد بخار مجموعاَ 838 مگاوات مي باشد .
‏ظرفيت اسمي نيروگاه گازي كنگان با 7 واحد گازي 25 مگاواتي مجموعاَ بقدرت 175 مگاوات و ظرفيت اسمي نيروگاه گازي بوشهر با 3 واحد گازي 25 مگاواتي مجموعاَ 75 مگاوات مي باشد .
‏3
‏در حال حاضر مجموع ظرفيت نصب شده واحدهاي نيروگاهي برابر با 1698 مگاوات است .
‏در حال حاضر شبكه برق منطقه اي فارس از طريق خطوط 230 كيلوولت لار _ بندر لنگه به شبكه برق منطقه اي هرمزگان و از طريق خط 230 كيلو ولت سورمق _ شهرضا به شبكه برق منطقه اي اصفهان متصل گرديد .
‏تعداد ايستگاههاي انتقال 230/400 كيلو ولت 4 دستگاه مجموعاَ بقدرت 2200 مگاولت آمپر
‏تعداد ايستگاههاي انتقال 66/230 كيلو ولت 17 دستگاه مجموعاَ بقدرت 2866 مگاولت آمپر
‏تعداد ايستگاههاي انتقال20/132 كيلو ولت11 دستگاه مجموعاَ بقدرت 450 مگاولت آمپر
‏تعداد ايستگاههاي فوق توزيع 20/66 و 11/66 كيلوولت 113 دستگاه مجموعاَ بقدرت 3330 مگاولت آمپر
‏تعداد ترانسفورماتورهاي توزيع هوايي 26384 و زميني 1147 مجموعاَ بقدرت 4103 مگاولت آمپر
‏مجموع خطوط انتقال 400 كيلوولت 5/858 كيلو متر ، 230 كيلو ولت 2321 كيلومتر ، 132 كيلوولت 954 كيلومتر ، 66 كيلو ولت 4229 كيلومتر
‏مجموع شبكه توزيع فشار متوسط 20 و 11 كيلوولت 21712 كيلومتر ، فشار ضعيف 17144 كيلومتر
‏معاونت فني و پشتيباني :
‏شامل دفاتر و مسئوليتهاي زير است :
‏الف _ امور مالي و ذيحسابي
‏1- پرداخت حقوق و دستمزد كاركنان
‏2- عمليات دريافت و پرداخت سرمايه
‏3- كنترل عمليات مالي
‏4- نظارت و كنترل بودجه
‏4
‏ب _ امور بازرگاني و انبارها
‏1- تهيه خريدهاي عمده داخلي و خارجي شركت .
‏2- بررسي نيازهاي واحدهاي مختلف شركت و برنامه ريزي جهت تدارك و خريد آنها
‏3- انجام عمليات مربوط به استعلام و مناقصه طبق ضوابط و مقررات قانوني شركت‏
‏4- تنظيم قراردادهاي داخلي و خارجي

‏ج _ اداره خدمات :
‏1- عمليات حضور و غياب
‏2- امور دبيرخانه :
‏- اداره امور مربوط به نامه هاي وارده و صادره ( عمليات دريافت _ ثبت و توزيع طبق سيستم مكانيزه دبيرخانه ) و همچنين مراقبت و نظارت در ايجاد سرعت لازم و حسن جريان گردش نامه ها
‏- ارتباط با اداره پست و پست پيشتاز _ قسمت بار فرودگاه جهت ارسال مكاتبات
‏- اداره امور مربوط به دورنگار ( دريافت و ارسال مكاتبات ثبت آنها )
‏- تأمين و درخواست ملزومات اداري و نوشت افزار مورد نياز دبيرخانه
‏- در صورت لزوم انجام ساير وظايف مربوطه
‏3- امور حمل و نقل پرسنل
‏معاونت نظارت بر توزيع
‏شامل دفاتر زير مي باشد :
‏الف _ دفتر وصول درآمد :
‏1- برنامه ريزي و كنترل وصولي شركتهاي توزيع
‏2- وصول مطالبات سخت وصول
‏3- نظارت و ارزيابي عملكرد شركتهاي توزيع در امر وصول مطالبات از مشتركين
‏4- بهبود روشهاي وصول درآمد
‏ب _ دفتر نظارت بر بهره برداري :
‏1- نظارت بر فعاليتهاي بهره برداري شركتهاي توزيع
‏2- بهينه سازي ، بهره وري و بهبود روشهاي بهره برداري
‏3- ارزيابي عملكرد شركتهاي توزيع

 
دسته بندی: فنی » رشته برق

تعداد مشاهده: 3821 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: .DOC

تعداد صفحات: 57

حجم فایل:49 کیلوبایت

 قیمت: 15,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل