فایل های دسته بندی فنی - صفحه 9

برق 56 ص (ورد)

برق 56 ص (ورد) - ‏2 ‏2 ‏ ‏ برق‏1‏ ‏1‏ ?‏ ‏ ‏پيش گفتار ‏امروزه كسي نمي تواند حضور حياتي و تعيين كننده ، صنعت استراتژيك برق را در متن و حاشيه زند...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برق نيروگاه سيکل ترکيبي (ورد)

برق نيروگاه سيکل ترکيبي (ورد) - 1 ‏موضوع کارآموزي : ‏بررسي نيروگاه سيکل ترکيبي شهيد رجايي قزوين ‏مقدمه : ‏مصرف انرژی در دنیای امروز به طور سرس...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برق خودرو (ورد)

برق خودرو (ورد) - 1 ‏مقدمه ‏در اجتماع حاضر دنیا با توجه به روند سریع و رو به رشد صنایع خودرو سازی، بحثهای گوناگون کیفی و کمی خودروها باعث شده، ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ایمنی برق تدابير ايمنی برق در معابر 18 ص (ورد)

ایمنی برق تدابير ايمنی برق در معابر 18 ص (ورد) - ‏1 ‏ایمنی برق‏ ‏/ ………………..……………………………… ? ‏ايمنی برق ‏3 ‏ایمنی برق‏ ‏/ ………………..……………………………… ? ‏ت...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بازار كار برق صنعتي 7ص (ورد)

بازار كار برق صنعتي 7ص (ورد) - 1 ‏عنوان: ‏تحقيق در باره ي بازار كار برق صنعتي ‏فهرست ‏1- مقدمه ‏2- وسايل ‏3- مكان و قيمت ‏4- پروانه كسب ‏5- درآم...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ايستگاه اصلي برق دوگنبدان (ورد)

ايستگاه اصلي برق دوگنبدان (ورد) - ‏1 ‏2& ‏مقدمه ‏امروزه انرژي الكتريكي بيش از انواع ديگر انرژي مورد استفاده قرار مي گيرد. بدون انرژي الكتريكي كا...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

انواع پست برق (ورد)

انواع پست برق (ورد) - ‏2 ‏دانشگاه آزاد اسلامي ‏ ‏واحد ايذه ‏گزارش كار آموزي ‏رشته :‏ ‏برق ( الكترو تكنيك ) ‏موضوع :‏ ‏انواع ‏پست برق ‏تقدير و ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ايمني در برق عایق بندی قسمتهای برق دار ، ایجاد حسار و موانع 30 ص (ورد)

ايمني در برق عایق بندی قسمتهای برق دار , ایجاد حسار و موانع 30 ص (ورد) - ‏1 ‏ايمني در برق-عایق بندی قسمتهای برق دار ، ایجاد حسار و موانع ‏برق م...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

انواع نيروگاه هاي برق 19 ص (ورد)

انواع نيروگاه هاي برق 19 ص (ورد) - ‏نيروگاه گازي ‏نيروگاه هاي گازي ، كاربردهاي ويژه اي دارند. ‏نيروگاه گازي به نيروگاهي مي ‏گويند كه برمبناي س...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14قبلی · بعدی