نتایج جستجو برای «کنتور برق»

کنتور برق (ورد)

کنتور برق (ورد) - ‏کنتور وس‏ی‏له‏ ا‏ی‏ است که مقدار انرژ‏ی‏ الکتر‏ی‏ک‏ی‏ را اندازه گ‏ی‏ر‏ی‏ م‏ی‏ کند و بر حسب ک‏ی‏لو‏ وات ساعت (ژول) نشان م‏ی‏ د...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل