کنتور برق (ورد)

دسته بندي : فنی » رشته برق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 23 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏کنتور وس‏ی‏له‏ ا‏ی‏ است که مقدار انرژ‏ی‏ الکتر‏ی‏ک‏ی‏ را اندازه گ‏ی‏ر‏ی‏ م‏ی‏ کند و بر حسب ک‏ی‏لو‏ وات ساعت (ژول) نشان م‏ی‏ دهد.
‏واح‏د اندازه گ‏ی‏ر‏ی
‏معمولاً‏ واحد اندازه گ‏ی‏ر‏ی‏ در کنتور ک‏ی‏لووات‏ ساعت (kwh‏) م‏ی‏ باشد که برابر است با مقدار انرژ‏ی‏ استفاده شده توسط ‏ی‏ک‏ بار ‏ی‏ک‏ ک‏ی‏لو‏ وات‏ی‏ در ط‏ی‏ ‏ی‏ک‏ ساعت ‏ی‏ا‏ 3600000 ژول. بعض‏ی‏ از شرکتها ن‏ی‏ز‏ از واحد مگا ژول استفاده م‏ی‏ کنند. توان راکت‏ی‏و‏ ن‏ی‏ز‏ با واحد ک‏ی‏لو‏ وار ساعت(kvarh‏) اند‏ازه‏ گ‏ی‏ر‏ی‏ م‏ی‏ شود.
‏اساس كار كنتور چيست ؟
‏كنتور ها بر اساس نيروي الكترومغناطيس عمل مي كنند . مي دانيم كه اگر از يك سيم پيچ جريان برق بگذرد در اطراف آن يك ميدان مغناطيسس ايجاد مي شود كه شدت و جهت اين ميدان به جريان عبوري از سيم پيچ بستگي دارد. در كنتور هاي تكفاز دو دسته سيم پيچ وجود دارد كه يكي از آنها داراي تعداد دور كم و قطر بيشتر نسبت به ديگري است. سيم پيچ ضخيمتر با دور كمتر را سيم پيچ جريان و ديگري را سيم پيچ ولتاژ مي نامند.
‏نحوه نصب كنتور تكفاز در مدار چگونه است ؟
‏سيم فاز را به سر سيم پيچ جريان وصل نموده و از سر ديگر آن فاز را مي گيرند . و دو سر سيم پيچ ولتاژ را به فاز و نول وصل مي كنند . زماني كه مصرف كننده اي به كنتور وصل مي شود جريان از سيم فاز و نول مي گذرد . بعبارت ديگر جريان مصرف كننده از سيم پيچ جريان مي گذرد و در آن يك ميدان مغناطيسي ايجاد مي كند . سيم پيچ ولتاژ كه هميشه به برق وصل است و داراي يك ميدان مغناطيسي ثابت است كه مقدار آن هيچ ارتباطي به مصرف كننده متصل شده به كنتور ندارد . اين دو ميدان مغناطيسي بر هم اثر كرده و سبب ايجاد نيروي حركتي در صفحه آلومينيومي درون كنتور مي شود . سرعت حركت اين صفحه با جريان مصرف كننده رابطه مستقيم دارد . اين حركت توسط يك محور و چرخ دنده به يك شماره انداز يا نمراتور ارتباط دارد و بر اساس گردش آن شماره ها زياد مي شود . اين شماره ها بجز رقم اول ميزان كاركرد كنتور يا همان مصرف انرژي الكتريكي را بر حسب كيلو وات ساعت نشان ميدهند .البته درون كنتور قطعات ديگري هم نظير : آهنرباي سرعت گير و پيچهاي تنظيم و ... وجود دارند كه ما از توضيح آنها صرف نظر كرده ايم .
‏انواع كنتور كدامند ؟
‏براي مصارف خانگي دو نوع كنتور تكفاز و سه فاز بطور عام وجود دارند كه در دسته بندي كنتورها به نوع اكتيو معروفند . اما در مصارف صنعتي مي توان به كنتورهاي راكتيو و كنتورهاي دو تعرفه اشاره كرد .
‏كنتور هاي پيشرفته چگونه كار مي كنند ؟
‏در كشورهاي برخوردار از تكنولوژي ديگر كنتور نويسي به مفهوم رايج آن در ايران منسوخ شده است . در اين كشورها كه پول الكترونيكي بسيار رايج است از كنتورهاي هوشمند كه در بازه هاي زماني خاص ميزان مصرف را مشخص كرده و به ادارات برق گزارش مي دهند استفاده مي شود . اين كنتورها ميزان مصرف را از طريق همان خطوط برقي كه آنرا مي رسانند به توزيع كننده اطلاع مي دهند و شركتهاي فروشنده برق نيز بطور خودكار از حساب مصرف كننده برداشت مي كنند . در صورت موجود نبودن حساب و پس از اخطارهاي كتبي از طريق فرمان از راه خطوط برق بصورت خودكار كنتور برق مشترك را قطع مي كند و مشترك پس از پرداخت هزينه مي تواند از خدمات شركت فروشنده استفاده كند .
‏كنتور ها بر اساس نيروي الكترومغناطيس عمل مي كنند . مي دانيم كه اگر از يك سيم پيچ جريان برق بگذرد در اطراف آن
‏اساس كار كنتور چيست ؟
‏كنتور ها بر اساس نيروي الكترومغناطيس عمل مي كنند . مي دانيم كه اگر از يك سيم پيچ جريان برق بگذرد در اطراف آن يك ميدان مغناطيسس ايجاد مي شود كه شدت و جهت اين ميدان به جريان عبوري از سيم پيچ بستگي دارد. در كنتور هاي تكفاز دو دسته سيم پيچ وجود دارد كه يكي از آنها داراي تعداد دور كم و قطر بيشتر نسبت به ديگري است. سيم پيچ ضخيمتر با دور كمتر را سيم پيچ جريان و ديگري را سيم پيچ ولتاژ مي نامند.
‏نحوه نصب كنتور تكفاز در مدار چگونه است ؟
‏سيم فاز را به سر سيم پيچ جريان وصل نموده و از سر ديگر آن فاز را مي گيرند . و دو سر سيم پيچ ولتاژ را به فاز و نول وصل مي كنند . زماني كه مصرف كننده اي به كنتور وصل مي شود جريان از سيم فاز و نول مي گذرد . بعبارت ديگر جريان مصرف كننده از سيم پيچ جريان مي گذرد و در آن يك ميدان مغناطيسي ايجاد مي كند . سيم پيچ ولتاژ كه هميشه به برق وصل است و داراي يك ميدان مغناطيسي ثابت است كه مقدار آن هيچ ارتباطي به مصرف كننده متصل شده به كنتور ندارد . اين دو ميدان مغناطيسي بر هم اثر كرده و سبب ايجاد نيروي حركتي در صفحه آلومينيومي درون كنتور مي شود . سرعت حركت اين صفحه با جريان مصرف كننده رابطه مستقيم دارد . اين حركت توسط يك محور و چرخ دنده به يك شماره انداز يا نمراتور ارتباط دارد و بر اساس گردش آن شماره ها زياد مي شود . اين شماره ها بجز رقم اول ميزان كاركرد كنتور يا همان مصرف انرژي الكتريكي را بر حسب كيلو وات ساعت نشان ميدهند .البته درون كنتور قطعات ديگري هم نظير : آهنرباي سرعت گير و پيچهاي تنظيم و ... وجود دارند كه ما از توضيح آنها صرف نظر كرده ايم .
‏انواع كنتور كدامند ؟
‏براي مصارف خانگي دو نوع كنتور تكفاز و سه فاز بطور عام وجود دارند كه در دسته بندي كنتورها به نوع اكتيو معروفند . اما در مصارف صنعتي مي توان به كنتورهاي راكتيو و كنتورهاي دو تعرفه اشاره كرد كه در جلسات قبل مختصري در باره آنها توضيح داده ايم .
‏كنتور هاي پيشرفته چگونه كار مي كنند ؟
‏در كشورهاي برخوردار از تكنولوژي ديگر كنتور نويسي به مفهوم رايج آن در ايران منسوخ شده است . در اين كشورها كه پول الكترونيكي بسيار رايج است از كنتورهاي هوشمند كه در بازه هاي زماني خاص ميزان مصرف را مشخص كرده و به ادارات برق گزارش مي دهند استفاده مي شود . اين كنتورها ميزان مصرف را از طريق همان خطوط برقي كه آنرا مي رسانند به توزيع كننده اطلاع مي دهند و شركتهاي فروشنده برق نيز بطور خودكار از حساب مصرف كننده برداشت مي كنند . در صورت موجود نبودن حساب و پس از اخطارهاي كتبي از طريق فرمان از راه خطوط برق بصورت خودكار كنتور برق مشترك را قطع مي كند و مشترك پس از پرداخت هزينه مي تواند از خدمات شركت فروشنده استفاده كند .
‏پيش تنظيم کنتور برق به کمک پردازش تصوير
‏در سيستم طراحي شده، ابتدا تصاوير کنتورهاي برق در حال کار توسط يک دوربين فيلمبرداري دريافت ، سپس از طريق يک گيرندهء فريم به حافظهء کامپيوتر انتقال داده مي‌شود. کامپيوتر با دريافت متوالي اين تصاوير آنها را جهت شناسايي کنتور و لک قرص گردان مورد پردازش قرار مي‌دهد. پس از شناسايي مختصات لک کنتور در تصوير، سيستم با استفاده از يک فريم تصوير و يا با استفاده از چند فريم تصوير اقدام به محاسبهء زمان يک دور گردش لک کنتور مي‌کند. اين زمان با زمان حاصل از کنتور مرجع که با همين روش بدست آمده است مقايسه مي‌شود و درصد اختلاف در عملکرد کنتور تحت آزمايش و کنتور مرجع تعيين مي‌شود. درصد اختلاف مذکور به نحو مناسبي در اختيار تنظيم‌کنندهء کنتورها قرار مي‌گيرد. براي شناسايي لک کنتور، ابتدا تصوير گرفته شده بهبود مي‌يابد و سپس سطح آستانه‌اي مناسب انتخاب مي‌شود. پس از انتخاب سطح آستانه و با استفاده از آن، الگوريتم‌هايي براي تشخيص کنتور و شناسايي مختصات دقيق لک اعمال مي‌شوند. اين الگوريتم‌ها با استفاده از پروفايل عمودي، پروفايل افقي و تطابق الگو پياده‌سازي شده‌اند.
‏قرائت كنتور و محاسبه برق

‏اولين‌ گام‌ در مديريت‌ شخصي‌ مصرف‌برق‌، قرائت‌ كنتور است‌. با دانستن‌ نحوه‌ قرائت‌كنتور و اقداماتي‌ در زمينه‌ صرفه‌ جويي‌ انرژي‌،همه‌ چيز تحت‌ كنترل‌ شما خواهد بود. كنتور برق‌ يك‌ صفحه‌ دايره‌اي‌ گردان‌دارد كه‌ چرخيدن‌ آن‌ به‌ معناي‌ مصرف‌ انرژي‌ وسرعت‌ چرخش‌ آن‌ نمايانگر شدت‌ يا ضعف‌ميزان‌ مصرف‌ انرژي‌ است‌. بالاي‌ اين‌ صفحه‌گردان‌ شمارنده‌ ديجيتالي‌ وجود دارد. كه‌ باخواندن‌ ارقام‌ آن‌ و مقايسه‌ باعدد خوانده‌ شده‌قبلي‌، ميزان‌ مصرف‌ در يك‌ دوره‌ بدست‌ مي‌آيد. قرائت‌ كنتور برق‌ بطور هفتگي‌ و ثبت‌ارقام‌ آن‌ در جدولي‌ مشابه‌ جدول‌ ارايه‌ شده‌ درصفحه‌ بعد ارقام‌ مصرف‌ را بطور دائمي‌ و براي‌مراجعه‌ بعدي‌ ثبت‌ مي‌كند.

 
دسته بندی: فنی » رشته برق

تعداد مشاهده: 1980 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: .doc

تعداد صفحات: 23

حجم فایل:47 کیلوبایت

 قیمت: 15,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل