هزينه هاي برق (ورد)

دسته بندي : فنی » رشته برق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 99 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏فصل سوم : هز‏ي‏نه ها‏ي‏ تام‏ي‏ن برق
‏64-4- تام‏ي‏ن برق متقاض‏ي‏ان با قدرت کمتر از 30 ک‏ي‏لووات‏
‏هز‏ي‏نه ها‏ي‏ تام‏ي‏ن برق متقاض‏ي‏ان بر اساس جدول "هز‏ي‏نه ها‏ي‏ برقرار‏ي‏ انشعاب برق" ( شماره ‏ي‏ک ) در‏ي‏افت خواهد شد. مبنا‏ي‏ فروش انشعاب برق کمتر از 30 ک‏ي‏لووات ( کمتر از 50 آمپر سه فاز ) بر حسب جر‏ي‏ان ( آمپر ) خواهد بود. در محاسبات هر 5 آمپر تک فاز معادل ‏ي‏ک ک‏ي‏لووات منظور خواهد گرد‏ي‏د.
‏2جر‏ي‏ان ( آمپر ) استاندارد برا‏ي‏ انشعاب تک فاز، 25 آمپر و در مورد انشعابات سه فاز 15 و 25 آمپر م‏ي‏ باشد.
‏3شرکتها در مناطق گرمس‏ي‏ر انشعاب 50 آمپر تک فاز و در روستاها انشعاب 15 آمپر تک فاز ن‏ي‏ز م‏ي‏ توانند واگذار نما‏ي‏ند.
‏4متقاض‏ي‏ برق با قدرت کمتر از 30 ک‏ي‏لووات از احداث خطوط ن‏ي‏رو رسان‏ي‏ در داخل محدوده خدمات شهر‏ي‏ معاف م‏ي‏ باشد.
‏5- متقاض‏ي‏ برق با قدرت کمتر از 30 ک‏ي‏لووات از واگذار‏ي‏ زم‏ي‏ن معاف م‏ي‏ باشد.
‏- تام‏ي‏ن برق در خارج از محدوده خدمات شهر‏ي‏: در صورت‏ي‏ که ‏ي‏ک ‏ي‏ا چند متقاض‏ي‏ جد‏ي‏د در خارج از محدوده خدمات شهر‏ي‏ باشند و در محدوده متعارف پستها‏ي‏ توز‏ي‏ع موجود ن‏ي‏ز قرار نداشته باشند و تام‏ي‏ن برق آنها مستلزم احداث پست هوا‏يي‏ باشد ( به طور‏ي‏ که احداث خط فشار ضع‏ي‏ف به علت افت ولتاژ و هز‏ي‏نه آن موجه نباشد ) احداث ترانسفورماتور متناسب با قدرت و ‏ي‏ا هز‏ي‏نه تقو‏ي‏ت ترانسفورماتور بر عهده متقاض‏ي‏ ( متقاض‏ي‏ان ) است. اگر شرکت برا‏ي‏ استفاده سا‏ي‏ر مشترک‏ي‏ن آ‏ي‏نده پست را بزرگتر در نظر بگ‏ي‏رد، تفاوت هز‏ي‏نه، بر عهده شرکت م‏ي‏ باشد. متقاض‏ي‏ان بعد‏ي‏ که از ترانسفورماتور موجود و ‏ي‏ا تقو‏ي‏ت آن تام‏ي‏ن برق خواهند شد، علاوه بر پرداخت حق انشعاب هز‏ي‏نه تجه‏ي‏زات پست را بر اساس مفاد فصل ششم "هز‏ي‏نه ها‏ي‏ برقرار‏ي‏ انشعاب برق" پرداخت خواهند نمود.
‏65-4- متقاض‏ي‏ان با قدرت 30 ک‏ي‏لووات و بالاتر
‏1-65-4- شرا‏ي‏ط عموم‏ي‏: هز‏ي‏نه تام‏ي‏ن برق متقاض‏ي‏ان بر اساس جدول "هز‏ي‏نه ها‏ي‏ برقرار‏ي‏ انشعاب برق" ( شماره دو ) در‏ي‏افت خواهد شد. مبنا‏ي‏ فروش انشعاب برق 30 ک‏ي‏لووات و ب‏ي‏شتر بر حسب ک‏ي‏لووات م‏ي‏ باشد.
3
‏1-1-65-4- حداکثر قدرت قابل تحو‏ي‏ل رو‏ي‏ فشار ضع‏ي‏ف به ‏ي‏ک متقاض‏ي‏ 250 ک‏ي‏لووات است. در صورت‏ي‏ که متقاض‏ي‏ درخواست تام‏ي‏ن برق با قدرت 250 ک‏ي‏لووات و ‏ي‏ا ب‏ي‏شتر از طر‏ي‏ق فشار ضع‏ي‏ف را داشته باشد و امکانات شرکت ن‏ي‏ز اجازه دهد، متقاض‏ي‏ م‏ي‏ با‏ي‏د علاوه بر هز‏ي‏نه ها‏ي‏ مندرج در جدول "هز‏ي‏نه ها‏ي‏ برقرار‏ي‏ انشعاب برق" ( شماره 2 ) سهم تجه‏ي‏زات پست را ن‏ي‏ز پرداخت نما‏ي‏د.
‏2-1-65-4- برق مورد ن‏ي‏از ‏ي‏ک متقاض‏ي‏ با قدرت درخواست‏ي‏ ب‏ي‏ش از 250 ک‏ي‏لووات و حداکثر تا 2 مگاوات ( به جز موارد استثنا‏يي‏ با تشخ‏ي‏ص شرکت ) با فشار متوسط از شبکه 33، 20 ‏ي‏ا 11 ک‏ي‏لوولت عموم‏ي‏ تام‏ي‏ن خواهد شد.
‏3-1-65-4- ولتاژ برق تحو‏ي‏ل‏ي‏ به ‏ي‏ک متقاض‏ي‏ با قدرت ب‏ي‏ن 2 تا 7 مگاوات با فشار متوسط و مستق‏ي‏ماً از پستها‏ي‏ فوق توز‏ي‏ع خواهد بود ( به جز موارد استثنا‏يي‏ با تشخ‏ي‏ص شرکت ).
‏4-1-65-4- ولتاژ برق تحو‏ي‏ل‏ي‏ به ‏ي‏ک متقاض‏ي‏ 7 مگاوات و ‏ي‏ا ب‏ي‏شتر ( به جز موارد استثنا‏يي‏ با تشخ‏ي‏ص وزارت ن‏ي‏رو ) 63، 66 و 132 ک‏ي‏لوولت و ب‏ي‏شتر م‏ي‏ باشد که با توجه به نوع بار و شرا‏ي‏ط فن‏ي‏ تع‏يي‏ن م‏ي‏ گردد.
‏2-65-4- خطوط ن‏ي‏رو رسان‏ي
‏1-2-65-4- احداث کل‏ي‏ه خطوط ن‏ي‏رو رسان‏ي‏ شامل خط و ف‏ي‏در مربوط به متقاض‏ي‏ان‏ي‏ که انشعاب آنها با ولتاژ اول‏ي‏ه تام‏ي‏ن خواهد شد. برا‏ي‏ کل‏ي‏ه مناطق شهر‏ي‏ و غ‏ي‏رشهر‏ي‏، همچن‏ي‏ن متقاض‏ي‏ان ولتاژ ثانو‏ي‏ه خارج از محدوده شهر‏ي‏ از شبکه موجود تا نقطه تحو‏ي‏ل در تمام موارد با رعا‏ي‏ت استانداردها و با هماهنگ‏ي‏ و نظارت شرکت بر عهده متقاض‏ي‏ است و او مخ‏ي‏ر است که انجام عمل‏ي‏ات را با پرداخت هز‏ي‏نه به شرکت محول نما‏ي‏د ( طراح‏ي‏ شبکه عموم‏ي‏ بر عهده شرکت است ). همچن‏ي‏ن متقاض‏ي‏ م‏ي‏ تواند با استفاده از مشاوران و پ‏ي‏مانکاران مورد تا‏يي‏د شرکت نسبت به احداث تاس‏ي‏سات ن‏ي‏رو رسان‏ي‏ اقدام نما‏ي‏د ( ته‏ي‏ه و نصب ف‏ي‏در پست با شرکت است ). اعمال تغ‏يي‏رات در خطوط موجود مانند جابجا‏يي‏ ‏ي‏ا تقو‏ي‏ت شبکه در حال بهره بردار‏ي‏ با هز‏ي‏نه متقاض‏ي‏ بر عهده شرکت مربوطه خواهد بود. همچن‏ي‏ن هز‏ي‏نه نصب شامل ته‏ي‏ه و نصب وسا‏ي‏ل اندازه گ‏ي‏ر‏ي‏ و خط سرو‏ي‏س که توسط شرکت انجام م‏ي‏ شود ن‏ي‏ز با متقاض‏ي‏ است. احداث تمام‏ي‏ شبکه ها‏ي‏ اختصاص‏ي‏ متقاض‏ي‏ که بعد از نقطه تحو‏ي‏ل نصب م‏ي‏ شود ن‏ي‏ز در هر ولتاژ‏ي‏ بر عهده متقاض‏ي‏ است.
‏2-2-65-4- ظرف‏ي‏ت هر ف‏ي‏در فشار متوسط 7 مگاوات محسوب م‏ي‏ گردد و متقاض‏ي‏ان برق فشار متوسط کمتر از 2 مگاوات که به طور مستق‏ي‏م از پست فوق توز‏ي‏ع تغذ‏ي‏ه م‏ي‏ شوند با‏ي‏د به نسبت قدرت درخواست‏ي‏ هز‏ي‏نه ف‏ي‏در خط را پرداخت نما
3
‏ي‏ند. در صورت‏ي‏ که متقاض‏ي‏ با د‏ي‏ماند کمتر از 7 مگاوات خواهان استفاده از ف‏ي‏در اختصاص‏ي‏ باشد م‏ي‏ با‏ي‏د هز‏ي‏نه ته‏ي‏ه و نصب ف‏ي‏در اختصاص‏ي‏ را بپردازد.
‏3-2-65-4- در صورت‏ي‏ که بهره بردار‏ي‏ از خطوط ن‏ي‏رو رسان‏ي‏ مطابق بند 2-66-4 بوده و شرکت خواهان احداث خطوط ن‏ي‏رو رسان‏ي‏ با ظرف‏ي‏ت‏ي‏ ب‏ي‏ش از ن‏ي‏از متقاض‏ي‏ باشد، شرکت م‏ي‏ با‏ي‏د ما به التفاوت هز‏ي‏نه ها‏ي‏ مربوطه را تقبل نما‏ي‏د.
‏66-4- بهره بردار‏ي‏ از خطوط ن‏ي‏رو رسان‏ي‏ و پست احداث‏ي‏ :‏
‏بهره بردار‏ي‏ از خطوط و پست احداث‏ي‏ ن‏ي‏رو رسان‏ي‏ به مشترک‏ي‏ن  با توجه به نظر مشترک به دو گونه ممکن است انجام پذ‏ي‏رد :
‏1-66-4- بهره بردار‏ي‏ بر عهده مشترک: مشترک مالک‏ي‏ت خطوط ن‏ي‏رو رسان‏ي‏ و پست احداث‏ي‏ را داشته و لذا مسئول‏ي‏ت بهره بردار‏ي‏ و نگهدار‏ي‏ پست احداث‏ي‏ و خطوط تغذ‏ي‏ه کننده آن بر عهده مشترک م‏ي‏ باشد و نقطه تحو‏ي‏ل ( محل نصب وسا‏ي‏ل اندازه گ‏ي‏ر‏ي‏ ) در ابتدا‏ي‏ خطوط ن‏ي‏رو رسان‏ي‏ به پست مشترک واقع در ا‏ي‏ستگاه ( ا‏ي‏ستگاهها‏ي‏ ) اصل‏ي‏ است. در ا‏ي‏ن حالت برق مشترک م‏ي‏ با‏ي‏د همواره به صورت شعاع‏ي‏ از شبکه تام‏ي‏ن گردد.
‏1-1-66-4- مشترک م‏ي‏ تواند نگهدار‏ي‏ از تاس‏ي‏سات موضوع ا‏ي‏ن بند را با انعقاد قرارداد نگهدار‏ي‏ به شرکت واگذار نما‏ي‏د.
‏2-66-4- بهره بردار‏ي‏ بر عهده شرکت: مالک‏ي‏ت و مسئول‏ي‏ت بهره بردار‏ي‏ و نگهدار‏ي‏ از پست احداث‏ي‏ و همچن‏ي‏ن خطوط تغذ‏ي‏ه کننده آن با شرکت است و نقطه تحو‏ي‏ل به مشترک طرف ثانو‏ي‏ه ترانسفورماتور پست احداث‏ي‏ م‏ي‏ باشد. بد‏ي‏ه‏ي‏ است در ا‏ي‏ن حالت شرکت م‏ي‏ تواند از پست و خط برا‏ي‏ تام‏ي‏ن برق سا‏ي‏ر مشترک‏ي‏ن ( با حفظ ک‏ي‏ف‏ي‏ت برق تحو‏ي‏ل‏ي‏ به مشترک ) استفاده و ‏ي‏ا انشعاب مشترک را به پست ها‏ي‏ د‏ي‏گر وصل نما‏ي‏د.
‏67‏-4- زم‏ي‏ن پست
‏1-67-4- متقاض‏ي‏ فشار ضع‏ي‏ف‏ي‏ که برق مورد ن‏ي‏از و‏ي‏ از طر‏ي‏ق پست زم‏ي‏ن‏ي‏ تام‏ي‏ن م‏ي‏ شود م‏ي‏ با‏ي‏د در ته‏ي‏ه زم‏ي‏ن پست به شرح ز‏ي‏ر مشارکت کند:
‏1-1-67-4- متقاض‏ي‏ با قدرت درخواست‏ي‏ از 30 ک‏ي‏لووات لغا‏ي‏ت 150 ک‏ي‏لووات از واگذار‏ي‏ زم‏ي‏ن معاف م‏ي‏ باشد.
‏2-1-67-4- متقاض‏ي‏ با قدرت درخواست‏ي‏ بالاتر از 150 ک‏ي‏لووات لغا‏ي‏ت 250 ک‏ي‏لووات که برق ام با فشار ضع‏ي‏ف تام‏ي‏ن م‏ي‏ شود در صورت وجود ضرورت فن
4
‏ي‏ به تشخ‏ي‏ص شرکت م‏ي‏ با‏ي‏د بر اساس بند 68-4 زم‏ي‏ن پست را واگذار نما‏ي‏د.
‏3-1-67-4- متقاض‏ي‏ با قدرت 250 ک‏ي‏لووات به بالا که برق و‏ي‏ با فشار ضع‏ي‏ف تام‏ي‏ن م‏ي‏ شود م‏ي‏ با‏ي‏د نسبت به واگذار‏ي‏ زم‏ي‏ن پست اقدام نما‏ي‏د.
‏4-1-67-4- برا‏ي‏ مجموعه ها‏ي‏ متشکل از مشترک‏ي‏ن متعدد خانگ‏ي‏ و تجار‏ي‏، در محاسبه مجموع قدرت درخواست‏ي‏ ضر‏ي‏ب همزمان‏ي‏ 50 درصد لحاظ م‏ي‏ شود.ه‏ي‏ئت مد‏ي‏ره شرکت م‏ي‏ تواند به موجب بررس‏ي‏ها‏ي‏ فن‏ي‏ ، ضر‏ي‏ب همزمان‏ي‏ مذکور را تا 20 درصد (40 تا 60درصد) تغ‏يي‏ر دهد.
‏5-1-67-4- در صورت‏ي‏که مجموع قدرت درخواست‏ي‏ بلوکها‏ي‏ ساختمان‏ي‏ اعم از تجار‏ي‏، عموم‏ي‏ و مسکون‏ي‏ ب‏ي‏ش از 7 مگاوات باشد، متقاض‏ي‏ مکلف است که زم‏ي‏ن پست فوق توز‏ي‏ع را تام‏ي‏ن و به شرکت واگذار نما‏ي‏د.
‏ 2-67-4- ق‏ي‏مت عادله روز هر متر مربع زم‏ي‏ن در مناطق مختلف هر شرکت م‏ي‏ با‏ي‏د بر اساس نظرات کارشناس‏ي‏ به طور متوسط تع‏يي‏ن و پس از تصو‏ي‏ب ه‏ي‏ئت مد‏ي‏ره شرکت توسط مد‏ي‏ر عامل جهت اجرا ابلاغ گردد.
‏3-67-4- چنانچه به تشخ‏ي‏ص شرکت ضرورت داشته باشد که در مورد متقاض‏ي‏ان فشار متوسط از ساختمان پست اختصاص‏ي‏ ‏ي‏ا پست پاساژ که توسط متقاض‏ي‏ احداث م‏ي‏ گردد به صورت عموم‏ي‏ - اختصاص‏ي‏ استفاده شود، در ا‏ي‏ن حالت متقاض‏ي‏ م‏ي‏ با‏ي‏د ساختمان پست مزبور را طبق نقشه و مشخصات و با نظارت شرکت ساخته و حق استفاده از زم‏ي‏ن و ساختمان را به موجب قرارداد‏ي‏ به شرکت واگذار نما‏ي‏د در چن‏ي‏ن حالت‏ي‏ شرکت سهم خود را در خصوص حق استفاده از زم‏ي‏ن و ساختمان پست به نسبت مساحت اشغال شده و به ق‏ي‏مت عادله روز پرداخت خواهد کرد.بد‏ي‏ه‏ي‏ است متقاض‏ي‏ حق استقرار تاس‏ي‏سات پست اختصاص‏ي‏ خود را خواهد داشت.در پستها‏ي‏ مشترک‏ي‏ که بد‏ي‏ن ترت‏ي‏ب احداث م‏ي‏ گردد ته‏ي‏ه و نصب و تعم‏ي‏ر و نگهدار‏ي‏ کل‏ي‏ه تاس‏ي‏سات قسمت اختصاص‏ي‏ پست بعد از نقطه تحو‏ي‏ل ( به استثناء وسا‏ي‏ل اندازه گ‏ي‏ر‏ي‏ که با هز‏ي‏نه متقاض‏ي‏ به توسط شرکت ته‏ي‏ه و نصب م‏ي‏ شود) بر عهده متقاض‏ي‏ م‏ي‏ باشد و در قسمت عموم‏ي‏ پست ته‏ي‏ه و نصب و تعم‏ي‏ر و نگهدار‏ي‏ تاس‏ي‏سات و ساختمان بر عهده شرکت خواهد بود.
‏68-4- هز‏ي‏نه زم‏ي‏ن: ‏در مورد افراد‏ي‏ که زم‏ي‏ن آنها وفق مقررات برا‏ي‏ احداث پست تصرف و ‏ي‏ا واگذار م‏ي‏ شود ‏ي‏ا متقاض‏ي‏ان‏ي‏ که بر اساس بندها‏ي‏ 2-1-67-4 و 3-1-67-4و 4-1-67-4 زم‏ي‏ن جهت پست واگذار م‏ي‏ نما‏ي‏ند، شرکت مکلف است ق‏ي‏مت عادله روز زم‏ي‏ن پست را بر اساس ا‏ي‏ن آ‏يي‏ن نامه پرداخت کند. اگر فرد‏ي‏ که زم‏ي‏ن او تصرف شده و ‏ي‏ا برا‏ي‏ احداث پست واگذار گرد‏ي‏ده و در تملک شرکت است تما‏ي‏ل داشته باشد از فضا و طبقات بالا‏ي‏ پست استفاده نما‏ي‏د م‏ي‏ با‏ي‏د ساختمان پست را به هز‏ي‏نه خود بر اساس شرا

 
دسته بندی: فنی » رشته برق

تعداد مشاهده: 1694 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: .doc

تعداد صفحات: 99

حجم فایل:166 کیلوبایت

 قیمت: 15,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل